pompa ciepła Wrocław, pompy ciepła warszawa, pompy ciepła Katowice, gruntowa pompa ciepła, powietrzna pompa ciepła, pompa ciepła cena

Reklama

Jak działa pompa ciepła

Jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem działającym ekologicznie, bezpiecznie, jest ...

Zapotrzebowanie na energię cieplną budynku

Zapotrzebowanie na energię cieplną budynku Kiedyś do ogrzania budynku o powierzchni np. 200m2 potrz...

Dolne źródło energii

Podział pomp ciepła ze względu na źródło ciepła W internecie nierzadko można spotkać się z opinią, ...

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospod...

Kraków inwestuje w OZE

Urząd Miasta Krakowa w ramach programu ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń uruchomił program ...

Test powietrznej pompy ciepla

W związku z narastającym zainteresowaniem pompami ciepła nasza redakcja otrzymała do testów powietrz...

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców z Mazowsza w ramach RPOWM/1.5/1/2014Od 30 ...

Nabór wniosków na pompy ciepła we Wrocławiu

KAWKA Wrocław - Ogłoszenie o naborze wnioskówRuszył nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z bu...

  • Jak działa pompa ciepła

  • Zapotrzebowanie na energię cieplną budynku

  • Dolne źródło energii

  • Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

  • Kraków inwestuje w OZE

  • Test powietrznej pompy ciepla

  • Dofinansowanie dla przedsiębiorców

  • Nabór wniosków na pompy ciepła we Wrocławiu

Dofinansowanie do instalacji pomp ciepła dla Warszawy


Województwie mazowieckim rusza od 15 marca 2013 w ramach programu "Zakup i montaż pompy ciepła" nabór wniosków na dotacje. Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne z budżetu gminy lub powiatu.
Dofinansowanie urząd miasta warszawaWojewództwie mazowieckim rusza od 15 marca 2013 w ramach programu "Zakup i montaż pompy ciepła" nabór wniosków na dotacje. Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne z budżetu gminy lub powiatu. Dotacje do 50% na pompę ciepła i wykonanie źródła dolnego udziela Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawa.
Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr XVII/365/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 roku:
1) oryginał dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której zakres i forma zależy od rodzaju inwestycji;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji;
3) inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji (np. decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych);
4) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały);
5) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
6) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
7) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały);
8) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)
.