Reklama

Nabór wniosków na pompy ciepła we Wrocławiu

KAWKA Wrocław - Ogłoszenie o naborze wnioskówRuszył nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z bu...

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców z Mazowsza w ramach RPOWM/1.5/1/2014Od 30 ...

Test powietrznej pompy ciepla

W związku z narastającym zainteresowaniem pompami ciepła nasza redakcja otrzymała do testów powietrz...

Kraków inwestuje w OZE

Urząd Miasta Krakowa w ramach programu ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń uruchomił program ...

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospod...

Dolne źródło energii

Podział pomp ciepła ze względu na źródło ciepła W internecie nierzadko można spotkać się z opinią, ...

Zapotrzebowanie na energię cieplną budynku

Zapotrzebowanie na energię cieplną budynku Kiedyś do ogrzania budynku o powierzchni np. 200m2 potrz...

Jak działa pompa ciepła

Jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem działającym ekologicznie, bezpiecznie, jest ...

  • Nabór wniosków na pompy ciepła we Wrocławiu

  • Dofinansowanie dla przedsiębiorców

  • Test powietrznej pompy ciepla

  • Kraków inwestuje w OZE

  • Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

  • Dolne źródło energii

  • Zapotrzebowanie na energię cieplną budynku

  • Jak działa pompa ciepła

Dofinansowanie do instalacji pomp ciepła dla Warszawy


Województwie mazowieckim rusza od 15 marca 2013 w ramach programu "Zakup i montaż pompy ciepła" nabór wniosków na dotacje. Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne z budżetu gminy lub powiatu.
Dofinansowanie urząd miasta warszawaWojewództwie mazowieckim rusza od 15 marca 2013 w ramach programu "Zakup i montaż pompy ciepła" nabór wniosków na dotacje. Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne z budżetu gminy lub powiatu. Dotacje do 50% na pompę ciepła i wykonanie źródła dolnego udziela Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawa.
Do wniosku winny być dołączone następujące dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr XVII/365/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 roku:
1) oryginał dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której zakres i forma zależy od rodzaju inwestycji;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji;
3) inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji (np. decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych);
4) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały);
5) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
6) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
7) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały);
8) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)
.